Založ si blog

VÍTAJ PÁN OBČAN – Zakladáme ,,Občianske snemy“ – Pán Občan“ (OS – PO)

Výzva k zakladaniu Občianskych snemov – Pán Občan (OS – PO) v dedinách a v mestách na SLOVENSKU ! Priatelia, systém politických strán a hnutí – koalície a opozície na Slovensku ZLYHÁVA !!! Podľa ústavy SR občania môžu vykonávať svoju MOC PRIAMO. My občania Slovenska, chceme väčší podiel na moci v štáte. Článok 2 Ústavy SR: Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Našim cieľom v OZ Pán Občan (OZ – PO) je doplnenie do Štátnej a verejnej správy, orgán Celoslovenský občiansky snem – pán Občan (CSOS – PO) a Horná komora (HK), a Dolná komora (DK) v NR SR, ako nový orgán štátnej MOCI s posilnením demokratického prvku občana – v Novej Občianskej spoločnosti pre každého človeka – Polopriama demokracia (PPD) s väčším podielom na vykonávaní moci, s Kontrolnou MOCOU na Slovensku. V budúcnosti nevylučujeme vznik prvého politického hnutia ,,PÁN OBČAN, patriace občanom“. Zakladajme Občianske snemy – Pán Občan – PO bez rozlišovania politických strán a hnutí, náboženstiev, veriaci či neveriaci a rasy vo všetkých obciach na Slovensku, v dedinách, mestách, pri verejných inštitúciách, na pracoviskách, na sídliskách, v obytných častiach, štvrtiach a v budúcnosti aj v školách. Hľadajme v každej obci SR – KOORDINÁTOROV, pre vznik OS – PO.

 • Hľadajme spoločné východiská, ako odstrániť zlé hospodárenie štátu, s nefunkčným Najvyšším kontrolným úradom SR (NKÚ SR), s lepšou vymožiteľnosťou práva. Máme záujem budovať a žiť v krajine bez bezdomovcov, nezamestnaných, chudobných, korupčníkov a NESPRAVODLIVOSTI. Začali sme odhaľovať, pomenovávať Nespravodlivosť páchanú na väčšine ľudí doma, v zahraničí a na celom svete. Odstrániť ju môžeme len zomknutím väčšiny ľudí s účinnými novými nástrojmi, princípmi, s novým orgánom CSOS – PO a HK NR SR, Ústavou SR a legislatívou. Najväčšou nespravodlivosťou v súčasnej spoločnosti, dobe je vykorisťovanie človeka človekom, väčšie a väčšie prisvojovanie si nadpráce človeka modernými Oligarchami, ktorým pomáha liberalizmus a neoliberalizmus v podobe nadnárodných spoločnosti – korporácií aj za pomoci Globalizácie sveta a súčasné vlády spojené s oligarchami, čo priamo urýchľuje rozdiely medzi bohatými a chudobnými.
 • Chceme spoločenskú zmenu: ktorá v zmysle Ústavy SR prenesie časť súčasnej a budúcej MOCI politických strán, do rúk všetkých občanov SR (bez rozdielu zamestnania, rasy, náboženského vyznania atd.). Využime práva Ústavy SR, sa zhromažďovať za lepšiu budúcnosť, zabezpečme sfunkčnenie referenda, ktoré rozhodne vytvorenie CSOS a HK. Chceme budúcnosť v MIERI doma a na celom svete, na celej planéte ZEM.
 • Zmena nastane len vtedy, ak zmeníme súčasný hierarchický („pyramídový“) systém „riadenia“, založený na nespravodlivosti a nedôvere, na čiastočne horizontálny (hierarchický) a spravodlivejší systém vzájomnej „spolupráce a konsenzu“, založený na vzájomnej dôvere, bez delenia občanov na ľavicu, pravicu, proruský, či proamerický medzi nimi nie je rozdiel, za všetkým je človek = Pán Občan – je len dobrý alebo zlý človek, či už je veriaci alebo neveriaci. Každý svojprávny človek v produktívnom veku si zaslúži dôstojnú prácu. Každý človek bez rozdielu, si zaslúži dôstojný život. Nebažme po HDP, zmeňme extenzívny rozvoj spoločnosti na ,,Udržateľný rozvoj pre každého človeka“ s cieľom dosiahnuť spokojnosť a šťastie človeka HNŠ – Hrubé národné šťastie.
 • Zmena sa dosiahne zorganizovaním sa väčšiny občanov formou OBČIANSKYCH SNEMOVPán Občan (OS – PO) v obciach na rôznych úrovniach, podľa miestnych, komunitných podmienok pre podporu vzniku CSOS – Pán občan, za vzniku novej Občianskej spoločnosti – Polopriama demokracia ( PPD ) v Slovenskej republike, na čiastočných princípoch Priamej demokracie (PD).
 • Umožniť každému občanovi podieľať sa na správe spoločnosti, k tomu bude potrebné v modernej internetovej spoločnosti vytvoriť komunikačné kanále umožňujúce šíriť informácie nezávislé na súčasnej politike, budúcej štátnej moci a funkčného referenda pre väčšinu občanov. Aby Moderná spoločnosť priniesla zmeny majúce v programe neustály vzostup, ktorý nikdy nekončí a stále má evolučný rozrastajúci pokrok.
 • Bude nutné vytvoriť podmienky podporujúce rovnosť v zdravotnej starostlivosti, vo vzdelávaní, slobodné vzdelávanie občanov a umožňujúce šíriť kritické myšlienky a názory odborníkov bez akejkoľvek cenzúry– sloboda slova so zachovaním slušnosti a dôstojnosti človeka, s novým prijatým občianskym kódexom a so zrušením akademickej pôdy v  školách. Je nutné zdokonaliť legislatívu pre podnikanie na princípoch BRATSTVA.
  Je načase odstrániť v 21. storočí: – a., zdravotnú NEGRAMOTNOSŤ , starostlivosť o zdravie seba a svojich blízkych, b., – finančnú negramotnosť z dôvodu zastavenia exekúcií, so správnym vedením vlastných rodinných financií a verejných financií. c., politickú negramotnosť, aby občan vedel zhodnotiť koho si vyberie vo voľbách. ktorí budú vedieť rozlišovať ZLO od DOBRA !!! d., – právnu negramotnosť občana, výchovu človeka v školách začať od 14r. a plne od 15r. do 18r. života, aby PO vedel posúdiť čo sa môže a čo nie.
 • Každý Pán občan (PO) musí mať právo jedného hlasu (horizontálne rozhodovanie) a možnosť podieľať sa na rozhodovaní, na základe princípov slobody, rovnosti šancí a bratstva, tu budeme podporovať komunitný systém hospodárenia.  
 • PO bude môcť využívať tieto nástroje polopriamej priamej demokracie, s princípom Motivácie. Občianske snemy – PO, môžu vznikať aj v komunitách, kdekoľvek, kde je dobrá vôľa v obciach dokonca aj v politických stranách, hnutiach, OZ, OH, ako frakcie  OS – PO.
 • Hlavným nástrojom MOCI PO v budúcnosti považujeme OS – PO v obciach, Občianske snemy v okresoch a krajoch. V štáte a ver. spr. CSOS – PO a Horná komora v NR SR, Najvyšší kontrolný úrad SR, referendum, imperatívny mandát, ľudové veto, ľudovú iniciatívu, priamu voľbu občianskych zástupcov (prezident republiky, predseda vlády, poslanci, sudcovia, gen. prokurátor, predsedov VÚC, starostovia, primátori). CSOS – PO  pre kontrolu a spoluprácu bude využívať a spolupracovať s Finančnou políciou, ,,Útvaru boja proti korupcii – organizovanej kriminalite štátnej správy, verejnej správy, v boji v zneužívaní verejných funkcií“, spoluprácu s ostatnými kontrolnými orgánmi štátu, spolupráca s Ombudsmanom, MV, orgánmi tajných služieb, Tripartita, ZMOS, MNO – Mimovládne neziskové organizácie – Tretí sektor atd
 • Polopriama demokracia znamená:
 • občiansku ústavu prijatú a menenú výlučne referendom po dohode s CSOS – PO a prezidentom SR,
 • dôsledné oddelenie zákonodarnej, súdnej, výkonnej a kontrolnej MOCI, voľby konané v jednomandátových obvodoch ( diskusia),
 • voľbu len fyzických osôb a neprípustnosť straníckych kandidátok ( v budúcnosti ),
 • priamu voľbu všetkých kandidátov občanmi, odvolateľnosť volených zástupcov kedykoľvek voličmi ( po zdôvodnení návrhu na odvolanie ),
 • právo občanov vyvolať referendum cez CSOS – PO a prezidenta SR, o akejkoľvek otázke a tým uplatňovať participiálnu demokraciu
  občana na moci, poslanci musia pracovať v hraniciach svojho mandátu, ku ktorému sa zaviazal, na verejnej funkcii bude právna zodpovednosť.
 • občania musia byť plne-transparentne informovaní o rozhodnutiach, prijatých (bez referenda) zastupiteľnými orgánmi.

V súčasnej našej Egoistickej liberálnej NESPRAVODLIVEJ kapitalistickej spoločnosti, už nezodpovedajú spoločenské vzťahy k výrobným vzťahom a prostriedkom, z tohto dôvodu je prirodzený, zákonitý, evolučný proces pre zmenu systému k novej Občianskej spoločnosti Polopriama demokracia (PPD) s novými nástrojmi a na nových princípoch. Tieto vzťahy a nespravodlivé rozdeľovanie dôchodkov, zisku, nadhodnoty, nespravodlivé prisvojovanie si cudzej ľudskej práce stupňuje nespravodlivosť medzi ľuďmi. V súčasnej nespravodlivej spoločnosti, neustále narastá bezdomovstvo, nezamestnanosť, chudoba, zadlžovanie občanov a štátu, exekúcie občanov, toto sa musí zastaviť čo najskôr !! Súčasný politický systém je sčasti sprivatizovaný a túto NESPRAVODLIVOSŤ už nevie riešiť !!! Niektoré Politické strany sú s.r.o. založené na egoizme pre obohatenie ich členov-poslancov, ich rodinných príslušníkov a priateľov.Z tohto dôvodu je nutná zmena, zakladajme OS – PO v obciach Slovenskej republike. https://panobcan.goodboog.com/
Buďme, ako bratia. Chráňme to, čo je v nás dobré. Pomáhajme si navzájom. Tvorme konečne bez strachu a nenávisti. Povedzme si, že môžeme…

Jedinou záchranou Slovenska si TY a Tvoje činy každý deň Web: https://panobcan.sk, https://oz.panobcan.sk/#top Píšte na: obcsnemzv@gmail.com

Iné doplňujúce FB prístupy a rorpracované koncepty:

Integrovaná Informačná Spoločnosť

Strana Postoj

Link na fb-profil nášho hlavného kandidáta ktorého sme chceli na budúceho predsedu strany Postoj a nášho kandidáta na predsedu vlády SR. Teraz však zastupuje Vlastenecký blok a jeho účasť je do budúcnosti zatiaľ otázna. Jeho podporu si však poniektorí z nás prajeme aj napriek tomu a do pozornosti ho Vám dať už dnes má aj tak zmysel:

Pavel Smutný | Banská Štiavnica

VÍTAJ PÁN OBČAN – Zakladáme ,,Občianske snemy“ – Pán Občan“ (OS – PO)

29.05.2024

27. júla 2023 07:12, Prečítané 6 136x, dfafrnok, Nezaradené Výzva k zakladaniu Občianskych snemov – Pán Občan (OS – PO) v dedinách a v mestách na SLOVENSKU ! Priatelia, systém politických strán a hnutí – koalície a opozície na Slovensku ZLYHÁVA !!! Podľa ústavy SR občania môžu vykonávať svoju MOC PRIAMO. My občania Slovenska, [...]

Integrovaná Informačná Spoločnosť

29.09.2023

29. septembra 2023 11:31, Prečítané 276x, dfafrnok, Nezaradené 29. septembra 2023 05:14, Prečítané 310x, dfafrnok, Nezaradené 31. júla 2023 23:19, Prečítané 748x, dfafrnok, Nezaradené 19. júla 2023 07:02, Prečítané 544x, dfafrnok, Nezaradené Aj ja Dušan Štígel, aj Dudo Fafrnok (alias Dušan Štígel) Podám dnes v Tipsporte Tiket za 100,- EUR na to, že sa ĽSNS dostane do [...]

Integrovaná Informačná Spoločnosť

29.09.2023

29. septembra 2023 05:14, Prečítané 310x, dfafrnok, Nezaradené 31. júla 2023 23:19, Prečítané 748x, dfafrnok, Nezaradené 19. júla 2023 07:02, Prečítané 544x, dfafrnok, Nezaradené Aj ja Dušan Štígel, aj Dudo Fafrnok (alias Dušan Štígel) Podám dnes v Tipsporte Tiket za 100,- EUR na to, že sa ĽSNS dostane do parlamentu. Kto verí ako ja, alebo Jano Jelínek-ktorý tak už [...]

Susko,

Susko nepredpokladá potrebu ďalšej mimoriadnej schôdze NR SR k Trestnému zákonu

25.07.2024 19:36

Má za to, že zásadné pripomienky Európskej komisie boli už do zákona zapracované.

Peter Gregor, pilot, veliteľ letky

Nové stíhačky F-16 zmenili mentalitu v armáde, hovorí veliteľ letky. Prezradil, v čom ho prekvapili americké základne

25.07.2024 18:48

Prvé dve zo 14 amerických stíhačiek F-16 Block 70 sú už v Kuchyni.

Skalka, lyžiarske stredisko

Tragédia, ktorá otriasla Slovenskom: Padol verdikt v prípade lyžiara, ktorý usmrtil chlapca v Oščadnici

25.07.2024 18:25

Mladík bol jedným z aktérov tragickej lyžiarskej zrážky v lyžiarskom stredisku Veľká Rača - Oščadnica, po ktorej zomrel osemročný Alex.

Czech Republic Protest

Časť pracujúcej chudoby stratí garanciu najnižšieho príjmu. Ako budú vyzerať preteky minimálnej mzdy medzi Českom a Slovenskom?

25.07.2024 18:00

Najmenej zarábajúci Česi a Slováci sú na tom v súčasnosti takmer rovnako. Ako by mohlo dopadnúť ich porovnanie o päť rokov neskôr?

dfafrnok

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 17
Celková čítanosť: 25301x
Priemerná čítanosť článkov: 1488x

Autor blogu

Kategórie